Vaša korpa je trenutno prazna
Imate pitanja? Ili želite da poručite telefonom? Pozovite na: 011 32 92 140
Skip Navigation Links

OPŠTI USLOVI
 
DESK daje garanciju KUPCU na isporučen DESK server u trajanju od 36 meseci, za sve modele.
Garantni period počinje datumom kupovine, overom garantnog lista potpisom i pečatom DESK-a.
Garantni uslovi se odnose isključivo na serverski hardver.
 
  1.  Za vreme trajanje garantnog roka DESK-ov ovlašćeni servis će o svom trošku popraviti ili zameniti neispravne delove novim delovima, ili po proceni DESK-
      a, korišćenim delovima koji zadovoljavaju ili nadmašuju performanse novih delova, a u određenim slučajevima neispravne uređaje zameniti celim uređajima koji  
      zadovoljavaju ili nadmašuju performanse neispravnog uređaja.
 
  2.  Prilikom reklamacije korisnik mora posedovati GARANTNI LIST, RAČUN ili FAKTURU-OTPREMNICU i prateću dokumentaciju. U suprotnom, DESK nije u mogućnosti  da 
    prihvati reklamaciju, i neće pristupiti otklanjanju neispravnosti.
 
  3. Vreme odziva DESK-ovog servisa nakon prijave, lokacija na kojoj će obaviti dijagnostiku i otklanjanje neispravnosti na serverskom hardveru, kao i prateće usluge  
      usluge koje se tiču isporuke, puštanja u rad, periodičnog održavanja i instalacije softvera, definisani su vrstom garancije (paketom pratećih usluga) kupljenim uz 
      server u  trenutku kupovine.
  
  4.  Ukoliko kupac ne odabere vrstu garancije koje podrazuma neki od „DESK Support“ paketa pratećih usluga, podrazumevana vrsta garancije je „Hardware Only“.
      Detaljno  objašnjenje svih vrsta garancija, usluga i obaveza koje iz njih proističu, nalaze se DESK-ovom web sajtu, na adresi www.desk.rs/serveri u delu „prateće 
      usluge“.
 
  5.   Ukoliko je neispravnost servera izazvana korišćenjem nelegalnog, nekompatibilnog ili nestručno instaliranog softvera, ili uzrok kvara nije hardverska neispravnost  
    servera, dijagnosticiranje i otklanjanje problema se naplaćuje po cenovniku usluga.
 
  6.  Na DESK serveru se nalazi specijalna kontrolna nalepnica kojom DESK prepoznaje i priznaje garanciju. Garancija automatski prestaje ako se skine ili ošteti ova
      kontrolna nalepnica, nalepnica sa serijskim brojem koja je nalepljena na kućište ili bilo kojo nalepnica koja se nalazi na hardverskim komponentama. Otvaranje 
      kućišta dozvoljeno je samo ovlašćenom licu DESK-a ili uz posebno odobrenje od strane DESK-a.
 
  7.  Svi delovi ili uredjaji zamenjeni u garantnom roku prema ovoj garanciji, postaju vlasništvo DESK-a.
 
  8.  Rezervni deo ili uredjaj preuzima stanje garancije zamenjenog dela ili uređaja.
 
GARANCIJA NE VAŽI U SLEDEĆIM SLUČAJEVIMA
 
a)  Ako se korisnik nije pridržavao uputstava proizvođača i preporuka o upotrebi hardvera.
 
b) Ako je korisnik nestručno i nebrižljivo rukovao i postupao sa hardverom.
 
c)  Ako je server servisirao neovlašćen servis ili osoba, ili je oštećena kontrolna nalepnica.
 
d)  Ukoliko je do kvara došlo usled nedostatka UPS uređaja, delovanja kompjuterskih virusa, grešaka u električnoj mreži ili napajanju, kao i neodgovarajuće 
    temperature i vlažnosti u prostoru u kome je server smešten, a koji su nužni za njegov pravilan rad i upotrebu.
 
e)  Garancijom nisu obuhvaćena oštećenja nastala usled transporta nakon isporuke, usled nepravilne montaže ili održavanja, mehaničkih oštećenja nastala krivicom
    korisnika, oštećenja nastala usled varijacije mrežnog napona, udara groma i pratećih pojava, kao i usled delovanja “više sile“ (zemljotres, poplava, požar i sl).
 
f)   Garancija se ne odnosi na softver, uključujući i preinstalirani na uređaju, kao i defekte nastale kao posledica korišćenja netestiranog softvera od strane Intel-a ili
    DESK-a.
 
g)  DESK iz garantnih obaveza izuzima redovna održavanja i čišćenje hardvera.
 
OGRANIČENA ODGOVORNOST
 
DESK ne garantuje za podatke, niti snosi bilo kakvu odgovornost za štetu nastalu u poslovanju korisnika usled gubitka korisničkih podataka, a zbog kvarova nastalih na serveru, kao ni zbog prekida izvođenja sistemskih ili aplikativih programa.
 
DESK takođe nije odgovoran za bilo kakvu štetu prouzrokovanu serverom, kao ni za nemogućnost rada servera, uključujući izgubljenu zaradu, izgubljene uštede, slučajne štete ili posledice nastale direktno i/ili indirektno usled štete.
 
DESK nije odgovoran ni za kakvo potraživanje od strane drugih partnera prema korisniku ili potraživanje korisnika prema drugim partnerima, a koje može nastati kao posledica neispravnosti servera. Ovo ograničenje se primenjuje bez obzira da li su štete potraživane ili je potraživanje sačinjeno pod ovom garancijom, ili su u pitanju druge vrste potraživanja kao potraživanje za kazneni čin, potraživanje na temelju ugovora ili druga.
 
Ova ograničena odgovornost biće važeća čak i u slučaju da je kupac obavestio DESK o mogućnosti nastanka bilo kakvih šteta.
 
OSIM OVIH KOJE SU IZRIČITO NAVEDENE U OVO GARANTNOJ IZJAVI, DESK NE DAJE NIKAKVE DRUGE GARANCIJE, IZRIČITE ILI PREDPOSTAVLJENE, UKLJUČUJUĆI BILO KOJE PODRAZUMEVANE TRGOVAČKE GARANCIJE I POGODNOSTI ZA POJEDINU SVRHU. DESK PRIZNAJE ISKLJUČIVO GARANCIJE NAVEDENE U OVOJ GARANTNOJ IZJAVI I GARANCIJE ODREĐENE: ZAKONOM O ZAŠTITI POTROŠAČA, ZAKONOM O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE PROMETA ROBE, VRŠENJA USLUGA U PROMETU ROBE i INSPEKCIJSKOM NADZORU I ZAKONOM O OBLIGACIONIM ODNOSIMA, VAŽEĆIM NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE.
                       
STUPANJE U KONTAKT SA DESK-OVIM SERVISOM
 
  Radno vreme DESK servisa i tehničke podrške je 09:00 – 17:00 časova radim danima (od ponedeljka do petka) i 09:00 – 15:00 časova subotom. DESK ne
  radi 
nedeljom  i državnim praznicima.
  Ovo radno vreme može biti drugačije u uslovima posebno obezbeđenih garancija koje mogu biti definisane ugovorom o održavanju ili dodatnim uslugama.
  DESK-ov servis i tehničku podršku možete kontaktirati:
-       telefonom, pozivanjem broja (011) 3292-140
-       faksom, slanjem upita ili zahteva na broj (011) 3292-750
-       e-mailom, na adresu: serveri@desk.rs
-       lično na našoj adresi: Ljutice Bogdana 20, 11000 Beograd
  Pre nego što kontaktirate DESK servis, pobrinite se da obezbedite sledeće informacije:
-       Naziv i model servera
-       Serijski broj
-       Broj otpremnice/fakture
-       Odgovarajuće poruke o greškama i detaljna pitanja
-       Dodatne opcije, kao i hardver i softver drugih proizvođača koji imaju veze sa serverom.
-       Naziv i verziju operativnog sistema
   NAPOMENA: Pošto DESK nije odgovoran za štetu ili gubitak bilo kog programa, podataka ili spoljnih medija za skladištenje podataka, korisnicima se  
   preporučuje da pre
servisiranja obavezno naprave sigurnosnu kopiju svih podataka (backup), i uklone sve tajne, zaštićene ili privatne informacije.
 
 
Odakle krenuti?
Da li imate otvoren nalog? Ako nemate unesite ovde Vaše podatke  i počnite sa nabavkom. Dobrodošli!
Desk novosti  RSS • Ljutice Bogdana 20, 11000 Beograd • Pozovite 011 32 92 140 • Pošaljite faks 011 32 92 750. Pošaljite e-mail: podrska@desk.rs
Listamo se na portalu ShopMania u kategoriji Računari