Skip Navigation Links

Paketi pratećih usluga za DESK servere

  DESK 
"Hardware Only"
DESK
"Basic Support Pack"
DESK
"Standard Support Pack"
DESK
"Premium Support Pack"
  Isporuka i puštanje u rad        
    Isporuka na lokaciju korisnika      
    Isporuka i puštanje u rad na lokaciji korisnika    
  Hardverske usluge        
    Standardna garancija za hardver
    Servisiranje na lokaciji korisnika uz odziv sledećeg radnog dana, 
    5x8, 3y
     
    Servisiranje na lokaciji korisnika uz odziv od 4 sata, 5x8, 3y    
    Proaktivno održavanje na lokaciji korisnika, 1x godišnje, 3y      
    Proaktivno održavanje na lokaciji korisnika, 2x godišnje, 3y      
    72 sata rok za otklanjanje kvarova, 5x8/Puštanje u rad
    uslužnog/stand-by servera
     
  Softverske usluge        
    Osnovna instalacija Windows servera    
    Osnovno konfigurisanje Windows/SBS/EBS servera na lokaciji
    korisnika
     
    Napredno konfigurisanje Windows servera na lokaciji koriniska      
  Tehnička podrška        
    Tehnička podrška za krajnje korisnike, 3y      
    Tehnička podrška za IT, 3y    
CENA PAKETA - 100 200 500

 
DESK paketi pratećih usluga za servere, kreirani su tako da odgovore na potrebe preduzeća različitih profila, bez obzira na njihovu veličinu, broj zaposlenih i nivo interne IT podrške.
 
Cene paketa su formirane tako da ih čine najboljom opcijom za kupovinu usluga podrške u trenutku nabavke samog servera, s obzirom da su u pojednim paketima i duplo niže od cene koja bi bila dobijena sabiranjem cena pojedinačnih usluga koje čine paket. 
 
Prateće usluge za DESK servere 
 
Prateće usluge opisane ovde, odnose se samo na DESK servere i moguće ih je (do)kupiti samo prilikom kupovine novog DESK servera. Kod usluga koje nisu jednokratnog karaktera kao što su na primer Standardna garancija za hardver, Servisiranje na lokaciji korasnika, Proaktivno održavanje, Tehnička podrška i sl, usluga se kupuje na period od 3 godine što je standardni garantni rok za servere.
Korisnik kože kupiti pojedinačne usluge, ili pakete usluga čiji je pregled dat u tabeli iznad. 
Opis pratećih usluga:

Uključuje isporuku servera i prateće opreme (monitori, periferije, UPS i sl.) na lokaciju korisnika.

Ne uključuje raspakivanje, povezivanje, priključivanje i puštanje u rad opreme.

Uključuje raspakivanje, fizičko povezivanje, priključivanje i puštanje u rad servera i periferija.

Povezivanje i priključivanje uključuje fizičko povezivanje na lokalnu (LAN) i naponsku mrežu.
Puštanje u rad podrazumeva uključivanje servera i periferija, i proveru/demonstraciju njihove pravilne konfigurisanosti i stabilnog rada u okruženju instaliranog operativnog sistema. U slučaju da na serveru ne postoji instaliran operativni sistem, puštanje u rad podrazumeva uključivanje servera i periferija, i proveru/demonstraciju njihovog pravilnog inicijalizovanja.
Pod periferijama se podrazumevaju periferije direktno vezane za server (monitor, UPS i sl), a koje su isporučene sa serverom. Ne podrazumevaju se periferije koje nisu isporučene uz server a koje bi korisnik eventualno želeo da priključi na server. Usluga povezivanja i puštanja u rad takvih periferija, pod uslovom da su ispravne i kompatibilne, naplaćuje se po cenovniku.
Ova usluga ne podrazumeva bilo kakvu instalaciju ili podešavanja hardvera ili softvera, migraciju podataka, povezivanja u mrežu, povezivanja na Internet i sl.

Standardna garancija podrazumeva da će DESK pružiti podršku korisniku u otklanjanju neispravnosti za koje korisnik smatra ili sumnja da su posledica neispravnosti ili kvara na hardveru.
DESK se obavezuje da će, u slučaju prijave neispravnosti od strane korisnika, a za koju korisnik smatra ili sumnja da je posledica neispravnosti ili kvara na hardveru, izvršiti dijagnostiku eventualne neispravnosti ili kvara na hardveru, i slučaju da se u postupku dijagnostike ustanovi neispravnost ili kvar, pristupiti njihovom otklanjanju. DESK se takođe obavezuje da će bilo kakve neispravnosti ili kvarove na hardveru, koji se pojave za vreme trajanja ove garancije, obaviti o svom trošku.
Garancija na hardver ne uključuje niti podrazumeva podršku u otklanjanju neispravnosti koje su posledica neispravnosti ili kvara na hardveru nastalih usled: nepravilnog korišćenja hardvera ili softvera, neovlašćenog servisiranja hardvera, fizičkog oštećenja hardvera, nekompatibilnosti hardvera ili softvera, namerne ili nenamerne instalacije malicioznog softvera kao što su virusi itd.
Garancija na hardver ne uključuje niti podrazumeva bilo kakve usluge na lokaciji korisnika uključujući dijagnostiku i servisiranje neispravnosti ili kvarova na hardveru koji se pojave za vreme trajanja ove garancije. Dijagnostika i servisiranje u okviru ove garancije vrše se isključivo u servisu DESK-a, a troškove transporta do i od servisa DESK-a u celosti snosi kupac/korisnik.
Garancija na hardver ne uključuje niti podrazumeva tehničku podršku u korišćenju hardvera ili softvera.

Ova usluga proširuje standardnu garanciju za hardver u smislu da se dijagnostika i otklanjanje kvarova vrše na lokaciji korisnika uz obavezu Deska da dijagnostiku na lokaciji korisnika započne najkasnije sledećeg radnog dana od dana kada je neispravnost prijavljena od strane korisnika.
Važe svi ostali uslovi definisani standardnom garancijom za hardver.
Vreme u koje korisnik može Desku prijaviti neispravnost, i od koga počinje da teče rok za odziv je ponedeljak-petak od 9-17h (8 sati dnevno, 5 dana u nedelji).
Ova usluga ne definiše rok za otklanjanje eventualnih nesipravnosti već samo rok za odziv na lokaciju korisnika i početak dijagnosticiranja i rada na otklanjanju eventualnog kvara.

Ova usluga proširuje standardnu garanciju za hardver u smislu da se dijagnostika i otklanjanje kvarova vrše na lokaciji korisnika uz obavezu Deska da dijagnostiku na lokaciji korisnika započne najkasnije sledećeg radnog dana od dana kada je neispravnost prijavljena od strane korisnika.
Važe svi ostali uslovi definisani standardnom garancijom za hardver.
Vreme u koje korisnik može Desku prijaviti neispravnost, i od koga počinje da teče rok za odziv je ponedeljak-subota od 8-20h (12 sati dnevno, 6 dana u nedelji).
Ova usluga ne definiše rok za otklanjanje eventualnih nesipravnosti već samo rok za odziv na lokaciju korisnika i početak dijagnosticiranja i rada na otklanjanju eventualnog kvara.

Ova usluga proširuje standardnu garanciju za hardver u smislu da se dijagnostika i otklanjanje kvarova vrše na lokaciji korisnika uz obavezu Deska da dijagnostiku na lokaciji korisnika započne najkasnije u roku od 4h od vremena kada je neispravnost prijavljena od strane korisnika.
Važe svi ostali uslovi definisani standardnom garancijom za hardver.
Vreme u koje korisnik može Desku prijaviti neispravnost, i od koga počinje da teče rok za odziv je ponedeljak-petak od 9-17h (8 sati dnevno, 5 dana u nedelji).
Vremenski okvir za odziv je isti kao i vremenski okvir za prijavu kvara. Ukoliko rok za odziv (4 sata od vremena prijave kvara) pada van ovog vremenskog okvira, rok za odziv se preračunava kao 4 sata od vremena prijave kvara ne računajući vreme koje je van vremenskog okvira ove usluge tj. pomera se u naredni dan. Primer:
Prijava kvara: Petak, 16h.
Rok za odziv: Ponedeljak, 12h.
Ova usluga ne definiše rok za otklanjanje eventualnih nesipravnosti već samo rok za odziv na lokaciju korisnika i početak dijagnosticiranja i rada na otkalanjanju eventualnog kvara.

Proaktivno održavanje servera uključuje:
·         Proveru statusa svih hardverskih uređaja, komponenti i periferija direktno priključenih na server.
·         Proveru statusa i ažurnosti operativnog sistema.
·         Proveru statusa svih konfigurisanih aktivnih servisa.
·         Pregled sistemskih log fajlova.
·         Proveru statusa i ažurnosti anti-virusne zaštite na serveru.
·         Proveru statusa i ažurnosti drajvera.
·         Proveru statusa i ažurnosti BIOS-a.
·         Ažuriranje neažurnih delova sistema (po potrebi).
·         Izveštaj o uočenim problemima, izvršenim izmenama i eventualnim preporukama za dalju eksploataciju servera.
Ova usluga ne usključuje otklanjanje bilo kakvih neispravnosti uočenih pre ili za vreme obavljanja gore navedenih aktivnosti. Usluga takođe ne uključuje bilo kakvu instalaciju ili podešavanja hardvera ili softvera.

Proaktivno održavanje servera uključuje:
·         Proveru statusa svih hardverskih uređaja, komponenti i periferija direktno priključenih na server.
·         Proveru statusa i ažurnosti operativnog sistema.
·         Proveru statusa svih konfigurisanih aktivnih servisa.
·         Pregled sistemskih log fajlova.
·         Proveru statusa i ažurnosti anti-virusne zaštite na serveru.
·         Proveru statusa i ažurnosti drajvera.
·         Proveru statusa i ažurnosti BIOS-a.
·         Ažuriranje neažurnih delova sistema (po potrebi).
·         Izveštaj o uočenim problemima, izvršenim izmenama i eventualnim preporukama za dalju eksploataciju servera.
Ova usluga ne usključuje otklanjanje bilo kakvih neispravnosti uočenih pre ili za vreme obavljanja gore navedenih aktivnosti. Usluga takođe ne oključuje bilo kakvu instalaciju ili podešavanja hardvera ili softvera.
Podrazumeva rok od 72h od trenutka prijave neispravnosti od strane korisnika do trenutka otklanjanja neispravnosti.
Ovaj rok se odnosi samo na otklanjanje kvarova na hardveru. U ovaj rok nije uključeno, niti ova usluga podrazumeva vraćanje sistema u prethodno stanje tj. nisu uključene reinstalacije operativnog sistema, instalacija ili podešavanje hardvera ili softvera, restore/vraćanje konfiguracije/podataka i sl. Usluga takođe ne implicira bilo kakvu garanciju za bezbednost podataka tj. mogućnost vraćanja izgubljenih podataka ili vraćanja sistema u prethodno stanje.
Odnosi se samo na neispravnosti prouzrokovane neispravnošću ili kvarom na hardveru tj. važe svi ostali uslovi definisani standardnom garancijom za hardver.
Vreme u koje korisnik može Desku prijaviti neispravnost i od koga počinje da teče rok za otklanjanje kvara je ponedeljak-petak od 9-17h (8 sati dnevno, 5 dana u nedelji).
U slučaju da Desk nije u mogućnosti da kvar otkloni u navedenom roku, Desk se obavezuje da u istom roku i o svom trošku, na lokaciji korisnika u rad pusti server ("stand-by" server) istih ili jačih performansi i funkcionanosti, koji će u funkciji kod korisnika biti do otklanjanja kvara na korisnikovom serveru. Ova usluga ne implicira zamenu servera. "Stand-by" server sve vreme ostaje u vlasništvu Deska, i biće vraćen Desku nakon otklanjanja kvara i puštanja u rad korisnikovog servera. Ova usluga takođe ne podrazumeva bilo kakvu instalaciju ili podešavanje hardvera ili softvera na "stand-by" serveru kao ni migraciju podataka sa korisnikovog servera na "stand-by" server.

 

Uključuje instalaciju Windows Server operativnog sistema za koji korisnik poseduje legalnu licencu, pod uslovom da je podržan na predmetnom modelu servera.
Ova usluga podrazumeva "default" instalaciju odabrane verzije i edicije Windows Server-a i instalaciju svih potrebnih drajvera za interne uređaje servera i periferije koje su kompatibilne, isporučene/isporučuju se uz server i direktno se priključuju na server.
Nije uključeno bilo kakvo dodatno podešavanja operativnog sistema, instalacija ili podešavanje dodatnog hardvera, softvera ili servisa kao ni bilo kakva migracija podataka ili povezivajne na mrežu.
Ova usluga podrazumeva:
·         Podešavanje servera za rad u peer-to-peer ili domenskoj mreži (wireless ili wired).
·         Podešavanje pristupa Internetu.
·         Podešavanje automatskog ažuriranja Windows-a.
·         Instalacija i podešavanje odgovarajućeg anti-virusnog softvera na serveru.
·         Kreiranje do 10 lokalnih korisničkih naloga.
·         Podešavanje File & Print sharing-a (povezivanje na ili kreiranje do 10 file ili print share-ova bez kompleksnih prava pristupa).
Nije uključena bilo kakava instalacija ili podešavanje dodatnog hardvera ili softvera, instalacija softvera na radnim stanicama, kao ni migracija podataka sa drugih servera.
Eventualno kopiranje korisničkih profila sa starog servera i podešavanje radnih stanica za rad sa novim serverom nije uračunat u cenu i naplaćuje se po cenovniku servisnih usluga.
Pored svega što je uključeno u uslugu osnovnog konfigurisanja Windows/SBS/EBS servera, ova usluga dodato podrazumeva :
·         Podešavanje DNS i DHCP servisa
·         Kreiranje do jednog Windows domena
·         Kreiranje do 10 korisničkih naloga ili grupa
·         Kreiranje korisničkih "home" drajvova
·         Kreiranje roaming profila.
·         Kreiranje do 10 dodatnih file ili print share-ova sa kompleksnim pravima pristupa.
·         Konfigurisanje do jedne domenske grupne polise (GPO)
·         Instalacija i podešavanje udaljenog pristupa (VPN, Remote Desktop)
·         Instalacija i podešavanje Fax servisa
·         Instalacija i podešavanje Web server servisa (IIS)
·         Instalacija i podešavanje Windows Update servisa (WSUS)
·         Instalacija i podešavanje Windows SharePoint servisa (WSS)
·         Instalacija i podešavanje Hyper-V servisa
·         Migracija Aktivnog direktorijuma, servisa i podataka sa drugog servera.
Sve navedene usluge odnose se na servise koji su integrisani u Windows server ili su besplatni dodaci. U ovu uslugu nije uključena bilo kakva instalacija ili podešavanje dodatnog hardvera ili softvera.
Eventualno kopiranje korisničkih profila sa starog servera i podešavanje radnih stanica za rad sa novim serverom nije uračunato u cenu i naplaćuje se po cenovniku servisnih usluga.
Pored svega što je uključeno u uslugu osnovnog konfigurisanja Windows/SBS/EBS servera, ova usluga dodato podrazumeva :
·         Podešavanje DNS i DHCP servisa
·         Kreiranje do jednog Windows domena
·         Kreiranje do 50 korisničkih naloga ili grupa
·         Kreiranje korisničkih "home" drajvova
·         Kreiranje roaming profila.
·         Kreiranje do 10 dodatnih file ili print share-ova sa kompleksnim pravima pristupa.
·         Konfigurisanje do jedne domenske grupne polise (GPO)
·         Instalaciju i podešavanje udaljenog pristupa (VPN, Remote Desktop)
·         Instalaciju i podešavanje Fax servisa
·         Instalaciju i podešavanje Web server servisa (IIS)
·         Instalaciju i podešavanje Windows Update servisa (WSUS)
·         Instalaciju i podešavanje Windows SharePoint servisa (WSS)
·         Instalaciju i podešavanje Hyper-V servisa
·         Migraciju Aktivnog direktorijuma, servisa i podataka sa drugog servera.
·         Instalaciju i osnovno podešavanje Exchange servera uključujući ForeFront Security za Exchange.
·         Instalaciju i osnovno podešavanje SQL servera*.
Sve navedene usluge odnose se na servise koji su integrisani u Windows SBS server ili su besplatni dodaci. U ovu uslugu nije uključena bilo kakva instalacija ili podešavanje dodatnog hardvera ili softvera.
*Samo za SBS Premium.
Eventualno kopiranje korisničkih profila sa starog servera i podešavanje radnih stanica za rad sa novim serverom nije uračunato u cenu i naplaćuje se po cenovniku servisnih usluga.
Pored svega što je uključeno u uslugu osnovnog konfigurisanja Windows/SBS/EBS servera, ova usluga dodato podrazumeva :
·         Podešavanje DNS i DHCP servisa
·         Kreiranje do jednog Windows domena
·         Kreiranje do 100 korisničkih naloga ili grupa
·         Kreiranje korisničkih "home" drajvova
·         Kreiranje roaming profila.
·         Kreiranje do 10 dodatnih file ili print share-ova sa kompleksnim pravima pristupa.
·         Konfigurisanje do jedne domenske grupne polise (GPO)
·         Instalaciju i podešavanje udaljenog pristupa (VPN, Remote Desktop)
·         Instalaciju i podešavanje Fax servisa
·         Instalaciju i podešavanje Web server servisa (IIS)
·         Instalaciju i podešavanje Windows Update servisa (WSUS)
·         Instalaciju i podešavanje Windows SharePoint servisa (WSS)
·         Instalaciju i podešavanje Hyper-V servisa
·         Migraciju Aktivnog direktorijuma, servisa i podataka sa drugog servera.
·         Instalaciju i osnovno podešavanje Exchange servera uključujući ForeFront Security za Exchange.
·         Instalaciju i osnovno podešavanje SQL servera*.
·         Instalaciju i osnovno podešavanje System Center.
·         Instalaciju i osnovno podešavanje Threat Management Gateway-a.
Sve navedene usluge odnose se na servise koji su integrisani u Windows SBS server ili su besplatni dodaci. U ovu uslugu nije uključena bilo kakva instalacija ili podešavanje dodatnog hardvera ili softvera.
Eventualno kopiranje korisničkih profila sa starog servera i podešavanje radnih stanica za rad sa novim serverom nije uračunato u cenu i naplaćuje se po cenovniku servisnih usluga.
*Samo za EBS Premium.
Ova usluga daje mogućnost korisniku da se Desku obrati sa tehničkim pitanjima ili problemima vezanim za eksploataciju servera koji nisu pokriveni standardnom garancijom za hardver. Putem ove usluge, korisnik može dobiti:
·         Podršku prilikom konfigurisanja hardvera (BIOS podešavanja, storage/RAID podešavanja i sl.)
·         Podršku prilikom puštanja u rad.
·         Podršku prilikom instalacije operativnog sistema.
·         Podršku prilikom ažuriranja firmware-a, drajvera i operativnog sistema.
·         Podršku prilikom instalacije i podešavanja Intelovog management softvera.
·         Podršku prilikom instalacije i podešavanja Windows Server servisa.
·         Odgovore na tehnička pitanja vezana za eksploataciju servera.
·         Podršku prilikom rešavanja tehničkih problema u eksploataciji servera koji nisu pokriveni standardnim garantnim uslovima.
U slučaju tehničke podrške za krajnje korisnike, nije potrebno da korisnik ima zaduženu osobu za kontakt sa Deskom, svaki zaposleni može tražiti podršku ili poslati upit/prijaviti problem.
Tehnička podrška se obavlja telefonom ili putem e-maila, a broj upita je ograničen na 2 upita/incidenta mesečno, ili 24 incidenata godišnje, s tim da se upiti/incidenti mogu prenositi iz meseca u mesec.
Ova usluga daje mogućnost IT podršci preduzeća da se obrati Desku obrati sa tehničkim pitanjima ili problemima vezanim za eksploataciju servera koji nisu pokriveni standardnom garancijom za hardver. Putem ove usluge, korisnik može dobiti:
·         Podršku prilikom konfigurisanja hardvera (BIOS podešavanja, storage/RAID podešavanja i sl.)
·         Podršku prilikom puštanja u rad.
·         Podršku prilikom instalacije operativnog sistema.
·         Podršku prilikom ažuriranja firmware-a, drajvera i operativnog sistema.
·         Podršku prilikom instalacije i podešavanja Intelovog management softvera.
·         Podršku prilikom instalacije i podešavanja Windows Server servisa.
·         Odgovore na tehnička pitanja vezana za eksploataciju servera.
·         Podršku prilikom rešavanja tehničkih problema u eksploataciji servera koji nisu pokriveni standardnim garantnim uslovima.
U slučaju tehničke podrške za IT, potrebno je da korisnik ima zaduženu IT osobu za kontakt sa Deskom.
Tehnička podrška se obavlja telefonom ili putem e-maila, a broj upita je ograničen na 2 upita/incidenta mesečno, ili 24 incidenata godišnje, s tim da se upiti/incidenti mogu prenositi iz meseca u mesec.
 
 

 

 
Odakle krenuti?
Da li imate otvoren nalog? Ako nemate unesite ovde Vaše podatke  i počnite sa nabavkom. Dobrodošli!
Desk novosti  RSS • Ljutice Bogdana 20, 11000 Beograd • Pozovite 011 32 92 140 • Pošaljite faks 011 32 92 750. Pošaljite e-mail: podrska@desk.rs
Listamo se na portalu ShopMania u kategoriji Računari